Friday, April 19info@digitalvisi.com

Tag: Farming Simulator 19

Farming Simulator 19 {tháng 9 2021} Lấy thông tin chi tiết tại đây!
News

Farming Simulator 19 {tháng 9 2021} Lấy thông tin chi tiết tại đây!

S? tái hi?n Nông tr?i hoàn ch?nh du?c quay tr? l?i v?i nâng c?p toàn b? thi?t k? và nhi?u nh?t trong t?ng s? tr?i nghi?m Làm nông nghi?p hàng d?u m?i th?i d?i! Tr? thành m?t ch? trang tr?i tiên ti?n và nuôi du?ng trang tr?i c?a b -?n trên hai di?u ki?n kh?ng l? c?a M? và Châu Âu, du?c trang b? d?y d? các bài t?p Nông nghi?p m?i d?y nang lu?ng, nang su?t d? g?t hái và d?ng v?t có xu hu?ng. Farming Simulator 19 S? tái hi?n Nông tr?i hoàn ch?nh du?c quay tr? l?i v?i nâng c?p toàn b? thi?t k? và nhi?u nh?t trong t?ng s? tr?i nghi?m Làm nông nghi?p hàng d?u m?i th?i d?i! Tr? thành m?t ch? trang tr?i tiên ti?n và nuôi du?ng trang tr?i c?a b -?n trên hai di?u ki?n r?ng l?n c?a M? và Châu Âu, du?c trang b? d?y d? các bài t?p Nông nghi?p m?i ti?p thêm sinh l?c, nang su?t d? thu th?p và d?ng v?t d...